ถุงปิดผลึกบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือการป้องกันการแกะ งัดแงะ

ถุงปิดผลึกบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือการป้องกันการแกะ งัดแงะ*

ถุงรักษาความปลอดภัยใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยเอกสาร,ทรัพย์สินส่วนบุคคล,เงินสด,สิ่งของปลอดภาษี,สิ่งของมีค่าอื่น ๆ ถุงรักษาความปลอดภัยตามปกติออกแบบเป็นโปร่งใสสำหรับการดูเนื้อหาที่จำเป็นในการตรวจสอบบางอย่าง

เมื่อถอดที่เปิดผนึกด้านความปลอดภัยจะแสดงหลักฐานการปลอมแปลงโดยการทำลายตัวเองซึ่งทำให้คำหรือสัญลักษณ์ปรากฏบนที่เปิดกระเป๋าและบนเทปปิดผนึกความปลอดภัยด้วยตัวเอง ใช้ครั้งเดียวและทิ้งหลังจากใช้ครั้งแรก

ถุงปิดผลึกบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือการป้องกันการแกะ งัดแงะ*

ถุงรักษาความปลอดภัยใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยเอกสาร,ทรัพย์สินส่วนบุคคล,เงินสด,สิ่งของปลอดภาษี,สิ่งของมีค่าอื่น ๆ ถุงรักษาความปลอดภัยตามปกติออกแบบเป็นโปร่งใสสำหรับการดูเนื้อหาที่จำเป็นในการตรวจสอบบางอย่าง

เมื่อถอดที่เปิดผนึกด้านความปลอดภัยจะแสดงหลักฐานการปลอมแปลงโดยการทำลายตัวเองซึ่งทำให้คำหรือสัญลักษณ์ปรากฏบนที่เปิดกระเป๋าและบนเทปปิดผนึกความปลอดภัยด้วยตัวเอง ใช้ครั้งเดียวและทิ้งหลังจากใช้ครั้งแรก